ცხელი ხაზი : 0 492 25 26 26
-
+

მუნიციპალიტეტისთვის დაქვემდებარებული იურიდიული პირები

ინფორმაცია იურიუდიული პირების ხელმძღვანელების შესახებ
 • ა(ა)იპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი
 • ააიპ ზესტაფონის მიხეილ სალაძის სახელობის სპორტულ გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი
 • ა(ა)იპ ზესტაფონის მინიციპალიტეტის სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა
 • ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი
 • ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა
 • ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება
 • ააიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა
 • ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა
 • ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება
 • ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
 • ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი
 • ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის იურიუდიული პირების შესახებ - შპს
 • მუნიციპალიტეტის იურიდიული პირების საკონტაქტო ინფორმაცია
 • მუნიციპალიტეტის იურიდიული პირების საკონტაქტო ინფორმაცია
 • ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის იურიდიული პირების მიერ განხორციელებული შესყიდვების შესახებ
 • ა(ა)იპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
 • ა(ა)იპ ზესტაფონის მინიციპალიტეტის სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა - შესყიდვების შესახებ
 • ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი - შესყიდვების შესახებ
 • ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება - შესყიდვების შესახებ
 • ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა - შესყიდვების შესახებ
 • ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება - შესყიდვების შესახებ
 • ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა - შესყიდვების შესახებ
 • ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი -შესყიდვების შესახებ
 • ააიპ ზესტაფონის მიხეილ სალაძის სახელობის სპორტულ გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი - შესყიდვების შესახებ
 • ააიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა -შესყიდვების შესახებ
 • ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის იურიდიული პირების დასაქმებულ პირთა შესახებ
 • ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი - დასაქმებულ პირთა შესახებ
 • ა(ა)იპ ზესტაფონის მინიციპალიტეტის სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა - დასაქმებულ პირთა შესახებ
 • ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება -დასაქმებულ პირთა შესახებ
 • ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა - დასაქმებულ პირთა შესახებ
 • ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება - დასაქმებულ პირთა შესახებ
 • ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა - დასაქმებულ პირთა შესახებ
 • ააიპ ზესტაფონის მიხეილ სალაძის სახელობის სპორტულ გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი - დასაქმებულ პირთა შესახებ
 • ააიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა - დასაქმებულ პირთა შესახები
 • ინფორმაცია ააიპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრში დასაქმებულ პირთა შესახებ
 • მუნიციპალიტეტის იურიდიული პირების აუდიტის ანგარიშები და დასკვნები
 • ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრის აუდიტორული ანგარიში
 • გამაჯანსაღებელი ცენტრის 2021 წლის აუდიტორული ანგარიში
 • ხელოვნების სკოლის აუდიტორული ანგარიში
 • ააიპ სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა - წლიური ანგარიშები
 • ააიპ სიმონ საყვარელიძის სპორტული სკოლა 2021 წლის შესრულება
 • ააიპ სიმონ საყვარელიძის სპორტული სკოლა 2021 წლის ახსნა განმარტებითი ბარათი
 • ააიპ სიმონ საყვარელიძის სპორტული სკოლა 2022 წლის 12 თვის გაწეული მუშაობის ანგარიში
 • ააიპ სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა 2022 წლის შესრულება
 • ააიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი წლიური ანგარიშები
 • ააიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი 2021 წლის შესრულება
 • ააიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი 2022 წლის შესრულება და მოხსენებითი ბარათი
 • ააიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების გაერთიანება - წლიური ანგარიშები
 • ააიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების გაერთიანება
 • ააიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების გაერთიანება 2021 წელი
 • ააიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების გაერთიანება მოხსენებითი ბარათი
 • ააიპ ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა  - წლიური ანგარიშები
 • ააიპ ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა 2021 2022 წლები
 • ააიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა  - წლიური ანგარიშები
 • ააიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა 2021 2022 წლები
 • ააიპ რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა  - წლიური ანგარიშები
 • ააიპ რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა 2021 წლის ფინანსური ანგარიში
 • ააიპ რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა 2022 წლის ფინანსური ანგარიში
 • ააიპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი  - წლიური ანგარიშები
 • ააიპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი 2021 წელი
 • ააიპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი 2021 წელი კორექტირებული 17.01.22
 • ააიპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი 2021 წელი დანართი 2021
 • ააიპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი 2022 წელი
 • ააიპ ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი 2022 წელი დანართი 16.01.23
 • ააიპ მიხეილ სალაძის სახელობის სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი  - წლიური ანგარიშები
 • ააიპ მიხეილ სალაძის სახელობის სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი 2021 2022 წლები
 • ააიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება  - წლიური ანგარიშები
 • ააიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება 2021 2022 წლები
 • ააიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა - წლიური ანგარიშები
 • ააიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა 2021 2022 წლები