ცხელი ხაზი : 0 492 25 26 26
-
+

საკრებულოს ადმინისტრაციული ხარჯები

 • თანამდებობის პირებზე გაპიროვნებულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე ცალ-ცალკე და სხვა ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე ჯამურად; წინა ორი წლის ინფორმაცია (12)
 • თანამდებობის პირებზე გაპიროვნებულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე ცალ-ცალკე და სხვა ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე ჯამურად ორი წლის ინფორმაცია (13)
 • ინფორმაცია სატელეკომუნიკაციო ხარჯებზე 2 წლის ინფორმაცია (14)
 • დეტალური ინფორმაცია ყველა ღონისძიებაზე რესტორნის-სასტუმროს დასახელება, ხარჯები, დამსწრეთა რაოდენობა და მიზანი, ან საჩუქრის დასახელება, ა ღირებულება და მიზანი 2 წლის ინფორმაცია - 15
 • მივლინება 2021 წელი (12-2)
 • მივლინება 2022 წელი (12-1)
 • ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 211
 • ბრძანება საწვავისა და სასაუბრო ბარათების განაწილებაზე
 • ინფორმაცია სადეპუტატო ხარჯების შესახებ
 • ინფორმაცია ავტომანქანის მონაცემებისა და სახელმწიფო ნომრების შესახებ - დიზელი
 • ინფორმაცია ავტომანქანების მონაცემებისა და სახელმწიფო ნომრების შესახებ - ბენზინი